คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจำปี 2565

         วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565 โดยมีกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร รองประธานกรรมการอาจารย์กรกรต เจริญผล กรรมการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ กรรมการและเลขานุการ และนางสาวชลธิพา สุขดี ผู้ช่วยเลขานุการ

          สำหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อยมีคะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมากจาก 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี