กิจกรรมค่าย “Active Learning”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ
ด้วยการจัดกิจกรรมค่าย “Active Learning” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

              วันที่ 9 สิงหาคม 2566  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี ประธานสาขาวิชาชีววิทยา ให้บริการวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมค่าย “Active Learning” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 70 คน  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กล่าวให้การต้อนรับ

               สำหรับกิจกรรมแบ่งฐานปฏิบัติการออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการทำสไลด์สดและกล้องจุลทรรศน์ ฐานการแบ่งเซลล์ ฐานเทคนิคการผ่าสัตว์ และฐานการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี