ศูนย์ฝึกอบรมฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงาน
ของศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ

            นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ และนางสาวปัทมา ไชยโอชะ นักบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการวิชาการและฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2666 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยนาชภัฏเพชรบุรี

            โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ชมห้องทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหาร เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานในการเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในการสมัครและทดสอบ ซึ่งหลังจากนี้คณะศึกษาดูงานก็จะได้นำแนวคิดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี