โครงการสัมมนา เรื่อง Basic Lighting

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพร่วมกับบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง Basic Lighting
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านแสงสว่างให้แก่นักศึกษา

        นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการสัมมนา เรื่อง Basic Lighting ที่ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        สืบเนื่องจากในปัจจุบันหลายองค์กรมีการเปิดกว้างในเรื่องของตำแหน่งงานมากขึ้น ทำให้ตำแหน่งเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องรองรับผู้ที่จบจากสายงานตามที่เคยระบุไว้ แต่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่งนั้นได้ การ Up skill/Re skill เพื่อให้ตัวเองมีทักษะใหม่ที่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญ นักศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ตัวเองมีทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับกับงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ Upskill และ Reskill คือ หัวใจสำคัญ ที่ทำให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้ในยุค Digital

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี