กิจกรรมตอกลายกระดาษสกุลช่างเพชรบุรี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมตอกลายกระดาษสกุลช่างเพชรบุรี

          วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สายศิลป์- คำนวณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตอกลายกระดาษสกุลช่างเพชรบุรี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเมรุเมืองเพชร ที่สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น

        นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในรายวิชางานศิลป์ถิ่นเมืองช่างบรูณาการที่ร่วมกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ เรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

          สำหรับผู้สนใจจะเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเมรุเมืองเพชร สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม เวลา 09.00 – 16.00 น. ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย (อาคาร 33) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี