การประกวดร้องเพลงจากวรรณคดีไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการประกวดร้องเพลงจากวรรณคดีไทย

           อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดโครงการประกวดร้องเพลงจากวรรณคดีไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยและวิชาดนตรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการขับร้องบทเพลงที่มีเค้าโครงมาจากตัวบทในวรรณคดีไทย อาทิ เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน พระรามอกหัก วันทอง สุวรรณมัจฉา เป็นต้น

          โดยมีนักเรียนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 9 คน และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

             รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาทิตติยา ศรีจันทร์ นักเรีนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัชชมนตร์ พูลมนตร์ นักเรีนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รับเงินรางวัล 700 บาทพร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภัณฑิรา พรมเวียง นักเรีนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

           รางวัลชมเชย เด็กหญิงรวิสรา ชุ่มน้อย นักเรีนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี