ประกวดการแต่งกายพื้นเมือง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำนักศึกษาลงประกวดการแต่งกายพื้นเมือง ในงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

        อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมประกวดการแต่งกายพื้นเมือง “เทพบุตรและเทพธิดาชนเผ่าไทย” ภายใต้โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 17) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

       สำหรับการประกวดการแต่งกายพื้นเมือง เป็นการนำเสนออัตลักษณ์การแต่งกายประจำถิ่นและตอบคำถามถึงรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละพื้นที่ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวับจากกรปกวดได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 นางสาวปนัดดา อารมณ์เมือง รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 3 นายอภิสิทธิ์ ต้วมสี รางวัลขวัญใจมหาชนชาย นายปราโมทย์ หนูพรหมจันทร์ และรางวัลขวัญใจมหาชนหญิง นางสาวกัญญารัตน์ นุ่นนะ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี