ศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย

        วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริและดำเนินกิจกรรม “เสริมพัฒนาการ สานสายสัมพันธ์ รักกันต่างรุ่น” โดยมีตำรวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณไพร แย้มมา อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ผู้นำท้องที่ คณะครูและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

            สืบเนื่องจากภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นอกจากจะมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทของการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการสุขภาพบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน จึงมีการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ช่วยสร้างและสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทั้งทางกายภาพและสติปัญญา ตลอดจนการพัฒนาทักษะสำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถปรับใช้ในสถานการณ์เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน

            สำหรับกิจกรรมในครั้นี้ นอกจากจะมีการเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ยังมีพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมเสริมพัฒนาการ สานสัมพันธ์ รักกันต่างรุ่น ซึ่งประกอบด้วย การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เรื่อง มะลิแทนใจของหนู โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

            ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หบักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสม เกิดความสวยงามและมีคงามปลอดภัยสำหรับเด็กระดับปฐมวัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี