งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ สืบสานวันชาวหอ PBRU 2019 และ Big cleaning day 5 ส.รอรักษ์ ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง หลังจากนั้น จึงเป็นกิจกรรม Big cleaning day 5 ส.รอรักษ์ การตรวจเยี่ยมหอพัก และในช่วงเย็น ได้มีการจัดเลี้ยง ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดหอพัก Big Cleaning Day กิจกรรมการปลูกตันไม้บริเวณหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นสืบสานวันชาวหอ PBRU. 2019 และ Big cleaning day 5 ส.รอรักษ์ ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรม Big Ceaning Day นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสนักศึกษาได้แสดง ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่และหอพัก นักศึกษามีความสามัคคีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรม สืบสานวันชาวหอนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอบขอบคุณภาพจาก ภัทรกร สมบัตินิมิตร