พัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ

           อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรในการสัมมนา 

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสันทนาการแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการเป็นผู้นำและการสันทนาการ คิดวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจัดการและการสื่อสาร ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน ลดความขัดแย้งของกลุ่ม สร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี