กิจกรรม “ENTECH PBRU บริการวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย”

กิจกรรม "ENTECH PBRU บริการวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย"

            คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธาวัฒนา จังหวัดราชบุรี ในกิจกรรม “ENTECH PBRU บริการวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย”เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

           สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม FlexSim Simulation  ปฏิบัติการศึกษาการทำงานและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลในการศึกษาต่อในสายวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี