แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันนี้ (23 ม.ค.63) เมื่อเวลา 9.30 น. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุม แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน “โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ” ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ พันเอกพล ทิมทอง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนัน ตำบลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ” ในปีที่ผ่านมา โดยมีตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 20 ตำบล รวมทั้งสิ้นกว่า 4,000 คน พร้อมทั้งหารือ แนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการแบบต่อเนื่อง ในพื้นที่ ของ จ.เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้ตั้งเป้าพื้นที่ดำเนินโครงการในจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้นอีก 10 ตำบล ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น อีกกว่า 1,000 คนและนักศึกษา 2,400 คน ในส่วนของรูปแบบกิจกรรมในโครงการจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วย

#านสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี