นำเสนอผลงานวิจัยในงาน “Thailand Research Expo 2023”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอผลงานวิจัย
กลุ่ม Green Energy for Sustainable Community Development
เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

                สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมงาน “Thailand Research Expo 2023” โดยนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่ม “Green Energy for Sustainable Community Development” ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิด์ล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว และอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมรับเสด็จ

                โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย

                       1. การพัฒนาเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืนจากวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่นโดยใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งความร้อน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

                       2. การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบด้านพลังงานทดแทนสำหรับกระบวนการคัดแยกสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยอาจารย์กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

                       3. เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน โดยอาจารย์ชลีดล อินยาศรี

                       4. การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงโดยใช้ชีวมวลในประเทศไทยเป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

                       5.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากใยมะพร้าว ชุมชนบ้านทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอาจารย์ปองพล รักการงาน

                  ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมชมนิทรรศการ และเกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนจากทั่วประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี