ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สังกัดโครงการศูนย์การจัดการศึกษานานาชาติ (PBRU International) งานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566