ประกาศแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566


            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และวันซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 ซึ่งวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอกำหนดการเรียนการสอนและการสอบทดแทนวันที่มีการหยุด ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน