ประกาศเรื่องการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

             ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 484 คน ณ วันที่ประกาศฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเรื่องการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย