ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามทำบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา
Huaibei Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Li Shuying ตำแหน่ง Director , Department of International Exchange and Cooperation และ Dean , College of Foreign Languages มหาวิทยาลัยHuaibei Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ได้นำเสนอข้อมูลนานาประเทศที่ร่วมมือกัน คือ การส่งนักศึกษาและอาจารย์มาศึกษาต่อ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งผู้แทนจาก Huaibei Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยที่จะรองรับนักศึกษาจีนที่จะศึกษาต่อ หลังจากได้ปรึกษาหารือในรายละเอียดของการดำเนินงานแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญคือ ทางจีนจะส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทำหลักสูตรร่วมกัน เป็นลักษณะการเรียนแบบ 2+2  3+1 และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ที่จะมีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาต่อมากขึ้น แสดงถึงศักยภาพและการยอมรับทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี