คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2565

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยะวงค์ รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา กรรมการ อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน กรรมการและเลขานุการ และนางสาวชลธิพา  สุขดี ผู้ช่วยเลขานุการ

          โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อย 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.39

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี