กิจกรรมปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ส่งมอบอุปกรณ์ระบบรับ-ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนายสมโชค มีเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

     สำหรับกิจกรรมปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดำเนินการภายใต้โครงการหลัก โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดเพชรบุรี 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี