ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)

            วันที่ 9 และ 16 สิงหาคม 2566 แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องปฏิบัติการ 26201 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

         โดยการทดสอบ ประกอบด้วย การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำให้แก่นักศึกษา เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี