โครงการยุวเกษตรพอเพียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินโครงการยุวเกษตรพอเพียง

          อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณครูอุดมศักดิ์  ทั่งเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คุณครูลักษิกา โกยสุขโข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พร้อมนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566

         การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จัดขึ้นในโครงการยุวเกษตรพอเพียง ที่มีการให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือและทักษะวิศวกรสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือและทักษะวิศวกรสังคมในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ ส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม พร้อมฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในโครงการนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการติดตั้งสปริงเกอร์ลดน้ำแปลงเกษตร นักศึกษาได้ร่วมปรับพื้นที่แปลงเกษตรและเก็บวัชพืชในน้ำอีกด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี