การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

            เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินกิจการรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ในหัวข้ออบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลสำหรับการเรียน โดยมีนางสาวสุพรรณณี เพนวิมล และนายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้อง 17126 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี