มรภ.เพชรบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มรภ.เพชรบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี