สำนักวิทยบริการฯ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนางสาวน้ำฝน แสงอรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในหัวข้อเทคนิคและวิธีการทำตำแหน่งให้สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้ทราบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี