มหกรรม “อสม. Diamond”

มหกรรม "อสม. Diamond" ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ

                   วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดมหกรรม “อสม. Diamond” ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุงรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เผยว่า“ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายสูงในระบบสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงเป็นบุคลากรสำคัญ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของ อสม. และผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนา อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. Diamond นอกจากการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาล ด้านสาธารณสุขและด้านการแพทย์แผนไทยแล้ว ยังต่อยอดศักยภาพ อสม. ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารและแอปพลิเคชั่นในการประเมินสุขภาพ โดยมีทีมหมอครอบครัวเป็นแกนนำเครือข่ายดูแลสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพในครอบครัว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และต่อยอดโอกาสการเป็นผู้ประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่นำมาซึ่งรายได้ให้แก่ อสม.และผู้ดูแล”                

             ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร อสม. Diamond ระดับดีเด่น 2 รางวัล ระดับดีมาก 4 รางวัลและระดับดี 12 รางวัล การแสดงกลองยาว หนุ่มสาวต้นม่วง โดย อสม.ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และการแสดงชุดสุขภาพดี ของดีสามร้อยยอด โดย อสม.อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การบรรยายให้ความรู้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล PBRU Diamond Health โดยได้รับเกียรติจากคุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย การเสวนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการดูแลสุขภาพ ตลอดจนนิทรรศการ “อสม. Diamond” ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “อสม.เป็นหัวใจสำคัญของระบบการดูแลระยะยาว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานที่สุดท่ามกลางสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง โอกาสนี้ขอบขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่” 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี