เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชินวัตร เนื่องในโอกาสเดินทางมาพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนความต้องการในการนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                  ในที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงสาขาวิชาที่นักศึกษาจากประเทศจีนต้องการจะเข้ามาศึกษา ประกอบด้วย สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งหลังจากนี้จะร่วมกันพิจารณาถึงความพร้อมและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาจีนที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะจัดขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี