ประชุมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ประชุมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง) เพื่อส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาค เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนา ทำทรัพยากรของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะนำเข้าที่ประชุม เพื่อศึกษาความพร้อมตลอดจนวางแผนในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี