ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐาน
การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร"

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” เมื่อวันก่อนนี้ ณ บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณกานต์พิศุทธิ์ เหลี่ยมวิรัช นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เป็นวิทยากร ร่วมกับคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี