เหรียญรางวัลเรียนดีจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

               ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลนาถ สอนสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.87 ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม โครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2566 (EIT-TOC Academic Camp 2023) ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center จังหวัดชลบุรี ที่จัดโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี