ชมรมอดีตผู้บริหารสถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ เยี่ยมชมมรภ.เพชรบุรี

ชมรมอดีตผู้บริหารสถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                    วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับชมรมอดีตผู้บริหารสถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหวิทยาลัยราชภัฏเลข ประธานชมรมอดีตผู้บริหารสถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมแลกเปลี่ยน เสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ สมาชิกชมรมอดีตผู้บริหารสถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นั่งรถไฟฟ้าชมพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนอาคาร สถานที่ หอพักนักศึกษา สนามกีฬา ตลอดจนพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี