การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังคมผู้สูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดเสวนาเชิงวิชาการ
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังคมผู้สูงวัย

               วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังคมผู้สูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไพร แย้มมา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ผู้แทนผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หัวหน้าโครงการ กล่าววว่า”สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ: การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 3 ภายใต้แนวคิด “หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น” ในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งได้ดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ภายใต้กลยุทธ์ของการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ของชุมชน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน”

               ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ กิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริและผู้สูงอายุในชุมชนตำบลต้นมะม่วงที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม “พื้นที่สดใสเพิ่มความปลอดภัยให้หนูน้อย” และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการประเมินคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี