สำนักวิทยบริการฯ นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิทรรศการ

         วันที่ 30 สิงหาาคม 2566 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และผู้แทนบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงนิทรรศการของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
         1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ
         2) พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร (ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช)
         3) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
       ทั้งนี้  เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ เพิ่มพูนองค์ความรู้และเปิดวิสัยทัศน์ของบุคลากร นำมาปรับใช้ในงานการบริหารจัดการ การจัดแสดงนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี