ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๓๓ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๓๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๓๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 33 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมอร์นิกซ์ จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๓๓ เครื่อง