โครงการอบรมและพัฒนาสื่อดิจิตอลสำหรับครูผู้สอน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบริการวิชาการ โครงการอบรมและพัฒนาสื่อดิจิตอลสำหรับครูผู้สอน

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดบริการวิชาการโครงการอบรมและพัฒนาสื่อดิจิตอลสำหรับครูผู้สอนภายใต้ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (วPA) เรื่อง “การผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรมออนไลน์ CANVA” ให้แก่บุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรณราช 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการได้ และให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวแขนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สัสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอาพร สุนทรวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยาการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี