ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
และกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

– 4-15 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร(ผู้บริหาร/คณาจารย์ประจำ)
ดาวน์โหลดใบเสนอชื่อผู้ทรงคุณฒิจากภายนอก

– 19 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้คุณสมบัติสมัครรับการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

– 27 ก.ย. 2566 ลงคะแนนเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้ง

– ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2566 หากรายชื่อหายไป ขอให้ทักท้วงภายใน 15 ก.ย. 2566 ได้ที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ในวันเวลาราชการ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
     – คณะครุศาสตร์
     – คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     – คณะเทคโนโลีสารสนเทศ
     – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     – คณะวิทยาการจัดการ
     – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     – คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

660904ประกาศการเลือกกรรมการสภาวิชาการฯ