ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ PBRU DNA

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ PBRU DNA


           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดรับสมัครเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2566 และมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 9 กันยายน 2566 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ PBRU DNA ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มได้แก่

        1. กลุ่มหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น..) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. และสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

        2. กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 สอบคัดเลือกในวันที่ 9 กันยายน 2566 โดยรายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 9.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน