ทุนการศึกษามูลนิธิเวชดุสิตฯ

นักศึกษาพยาบาล รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเวชดุสิตฯ

               วันที่ 7 กันยายน  2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการ “เวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล”

                 สืบเนื่องจากคณะกรรมการมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้พิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 70,000บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา

                นางสาวสุนิสา สำอาง ผู้แทนนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จะนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตั้งใจเรียนจนจบการศึกษา”  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทายลัยราชภัฏเพชรบุรี