สนอ.เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2565

       นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองกลางให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตลอดปี การศึกษาของหน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ

        โดยมีการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานจำนวน 22 ตัวบ่งชี้ ของสำนักงานโดยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานตลอดจนผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ผู้ใช้บริการ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ ผู้แทนนักศึกษาผู้ใช้บริการ ก่อนที่คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลและเตรียมเสนอผลการประมิน และวิเคราะห์ผลการประเมินให้ได้รับทราบ โดยสำนักงานอธิการบดีได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.88 คะแนน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี