การขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP

โครงการอบรมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูมะนาว
การผลิตและการประยุกต์ใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรคพืช

           วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูมะนาว การผลิตและการประยุกต์ใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรคพืช” ภายใต้แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ไม้ผล) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

         โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส และอาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคุณอรุณี แก้วถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง คุณกานต์พิศุทธิ์ เหลี่ยมวิรัช และคุณนันทนา เทพบุญ นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ร่วมกันเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี