สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

                วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมต้นหว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอีก 4 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการการในตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน Green Office และ Green library ซึ่งภายหลังการตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี