สป.อว.ติดตามการจัดการศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรจาก สป.อว.ติดตามการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยนายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สำหรับการเดินทางมาของสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้  เป็นการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตรวจสอบการศึกษาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โอกาสนี้ คณะจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรสการชีวิตและผลงานอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย ศูนย์เรียนร็ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี