ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 

ดาวน์โหลดประกาศ

660901ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบผลงานวิชาการฯสายสนับสนุน