ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

590322ข้อบังคับม-กำหนดภาระงานผศ_รศ_ศ