ประกาศหลักเกณฑ์และการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง

หลักเกณฑ์และการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 

ดาวน์โหลดประกาศ

590613ประกาศม-หลักเกณฑ์และการคิดภาระงานผศ_รศ_ศ