ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

630309ประกาศม-แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร