คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการกับนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อบุญ

       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริการวิชาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning ให้กับคุณครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ปีที่ 6 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนวัดบ่อบุญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

     ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย ดาราศาสตร์ วัฏจักรน้ำ แรงเสียดทาน เสียงและการได้ยินและการเปลี่ยนแปลงสสาร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อบุญ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี