สถาบันวิจัยฯ ลงนามปฏิญญาขยายผลความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมลงนามปฏิญญาด้านนโยบาย
และการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการศิลปะและการออกแบบ

          อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน 4th + Thailand Art and Design Exhibition 2023 การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 plus ประจำปี 2566 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สภาสถาปนิกและสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา Heritage Innovation Design Challenge

         ช่วงเย็นของวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมประชุมแถลงแนวคิดด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการร่วมกันในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม และได้ลงนาม1ปฏิญญาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานศิลปะ เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ เป็นเวทีนักศึกษาได้แสดงออก และเพื่อเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สภาสถาปนิก และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี