สาขาวิชาเคมี จัดสัมมนา “มุมมองใหม่ในฟิสิกส์ของเวลา”

สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ในฟิสิกส์ของเวลา
และแรงโน้มถ่วงที่สัมพันธ์กับศาสตร์ด้านเคมี และชีววิทยา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ในฟิสิกส์ของเวลาและแรงโน้มถ่วงที่สัมพันธ์กับศาสตร์ด้านเคมี และชีววิทยา ให้กับนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรเพื่อบอกเล่าถึงความหมายที่แท้จริง “ของเวลา” เวลาไม่ใช่สิ่งลวงตา แต่มีอยู่จริง และกระทำต่อทุกสิ่งรวมถึงส่งผลโดยตรงต่อการเกิดแรงโน้มถ่วง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี