กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บริการวิชาการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

           นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ปีที่ 6 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบริเวณโดยรอบ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี