โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนและแจ้งผลการดำเนินงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี